1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Mislinja
Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja
Telefon: 02 885 66 10
Odgovorna uradna oseba: mag. Natalija Aber Jordan, ravnateljica
Datum zadnje objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osmislinja.si/
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Mislinja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje,
predšolska vzgoja,
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti,
priprava hrane.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja;
 • Podružnična šola Dolič, Srednji Dolič 4, 2382, Mislinja.

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Natalija Aber Jordan, ravnateljica, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, 02 885 66 10, o-mislinja.mb@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi in interni akti
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Mislinji;
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ Mislinja;
 • Vzgojni načrt šole;
 • Pravila šolskega reda;
 • Hišni red;
 • Požarni red;
 • Načrt integritete;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov za šolo;
 • Pravilnik o popisu;
 • Pravilnik Osnovne šole Mislinja o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Mislinja;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkohola in psihosocialnih substanc na delovnem mestu;
 • Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov;
 • Pravilnik o deli Sveta šole OŠ Mislinja;
 • O ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu;
 • Pravilnik o nakupu delovnih in zaščitnih oblačil za delavce;
 • Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pandemske gripe.
Državni predpisi

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mizs.gov.si/
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o šolski inšpekciji;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačnih razrede;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov;
 • Zakon o javnih naročilih;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;
 • Zakon o knjižničarstvu;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ;
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ;
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah;
 • Zakon o računovodstvu.
Predpisi EU Evropski register predpisov: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov;

Predlogi predpisov dostopni na http://www.mizs.gov.si/

 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Razvojni načrt;
Letni delovni načrt;
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta;
Samoevalvacijsko poročilo;
Letno poročilo;
Finančni načrt zavoda;
Publikacija za šolo.
 2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Šola ne vodi  u pravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda;
 • Postopek za dodelitev statusa učencev;
 • Postopki za uresničevanje pravic učencev;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v 1. razred;
 • Vpis učencev iz drugih šol;
 • Prešolanje učencev;
 • Postopek za dodelitev sredstev za šolo v naravi;
 • Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede.
 • Zaposlovanje delavcev.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 1. Evidenca podatkov plačil staršev – ni javno dostopna;
 2. Evidenca otrok in učencev, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč– ni javno dostopna;
 3.   Evidenca o izrabi delovnega časa – ni javno dostopna;
 4.   Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja – ni javno dostopna;
 5.   Evidenca o zaposlenih delavcih;
 6.   Evidenca o stroških dela – ni javno dostopna;
 7.   Evidenca socialnega položaja družin – ni javno dostopna;
 8.   Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov – ni javno dostopna;
 9.   Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom;
 10.   Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah – ni javno dostopna;
 11.   Matična knjiga;
 12.   Matični listi;
 13.   Evidenca upokojencev – ni javno dostopna;
 14.   Evidenca o prejemnikih sredstev za šolo v naravi – ni javno dostopna;;
 15.   Evidenca o nadarjenih učencih – ni prosto dostopna;
 16.   Evidenca prijavljenih otrok na nacionalno preverjanje znanja – ni prosto dostopna;
 17.  Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč – ni prosto dostopna.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk
 • Seznam vpisanih otrok in učencev za tekoče šolsko leto – ni javno dostopna;
 • Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – ni javno dostopna;
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah – ni javno dostopna;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – ni javno dostopna;
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – ni javno dostopna;
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urniki učencev za šolsko leto;
 • Urniki oddelkov za šolsko leto;
 • Šolski koledar za šolsko leto;
 • Cenik šolske prehrane in storitev za šolsko leto.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta na:

Obvestila


Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled).O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur med 7.30 in 8.30 ter med 12.30 in 13.30.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovanje informacij javnega značaja zaračunali materialne stroške.

Informacij javnega značaja ne zaračunavamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenovm informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter  uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletni strani, vam cene informmacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.

V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Zaradi majhhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

ravnateljica

mag. Natalja Aber Jordan

(Skupno 863 obiskov, današnjih obiskov 1)